Engelrepro.nl is een handelsnaam van Engel Repro & Print B.V .welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 31034905.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Engel Repro & Print BV gevestigd te Amersfoort.

 1. Definities
  Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Engel Repro & Print BV.
  Met “leverancier” wordt hierna bedoeld EngelRepro en www.engelrepro.nl als correspondentienaam en Engel Repro & Print BV, als leverancier en rechtspersoon van goederen en diensten.
  Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.
 2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de leverancier en op alle overeenkomsten tussen de klant en de leverancier. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.Let op!
  Aangezien printwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.
 3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst
  De overeenkomt tussen de klant en de leverancier komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van de leverancier, maar pas doordat de leverancier de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van de leverancier zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.
 4. Annulering
  Wil de klant de met de leverancier gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij de leverancier een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door de leverancier schriftelijk is bevestigd.
  De klant kan niet meer annuleren nadat de leverancier aan de klant de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. Na annulering brengt de leverancier bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.
 5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor
  5.1 De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit, behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.
  5.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft de leverancier de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar de leverancier. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website www.engelrepro.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft de leverancier niet te aanvaarden.
  Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. De leverancier heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
  5.3 De klant kan ervoor kiezen dat de leverancier een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat de leverancier na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert de leverancier de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. De leverancier beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. Kiest de klant niet voor “controle bestanden in het notitieveld”, dan stelt de leverancier de klant in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem”en kan de klant zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.
  5.4 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van de printproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door de leverancier ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF.Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.
  Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website engelrepro.nl en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd door Engel Kantoor, Kado & Printshop.
 6. Prijs, betaling
  6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres (prijzen worden vermeld inclusief verzendkosten), mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
  6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan de leverancier kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. De leverancier kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Engel Repro & Print BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
  6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op De leverancier.
  6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. De leverancier heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft de leverancier aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Engel Repro & Print BV heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.
 7. Levering, risico tijdens vervoer
  7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-17.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van De leverancier. Daarbij wordt het druk- en printwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.
  7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor de leverancier, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging.
  Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden de leverancier alleen indien ze schriftelijk door de leverancier werden aangegaan.
  7.3 In de door de leverancier opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door de leverancier. De levertijden die de leverancier opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van de leverancier bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien de leverancier die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.
  7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan.
  De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal de leverancier de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan de leverancier zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant.De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als de leverancier zich van de goederen ontdoet.
 8. Waartoe de overeenkomst de leverancier verplicht, reclameren
  8.1 De leverancier zal het print- en/of drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. De leverancier staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. De leverancier geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan de leverancier heeft medegedeeld.
  8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
  8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclamatie van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan de leverancier te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan de leverancier doorgeven.
  Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn personal account (www.engelrepro.nl).De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.
  Bij iedere reclamatie moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.
  Na ontvangst van een tijdige reclamatie volgens de juiste procedure, zal de leverancier met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.
  8.4 Wordt de termijn voor reclamatie overschreden, dan heeft de leverancier het recht om de klacht af te wijzen en is de leverancier niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
  8.5 Als de leverancier de reclamatie van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van de leverancier het betreffende drukwerk aan de leverancier retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van de leverancier.Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclamatie volgens de leverancier terecht was of niet.
  8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
  8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft de leverancier de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.Als herlevering bezwaarlijk is voor de leverancier, kan de leverancier er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.
 9. Beperking van aansprakelijkheid van de leverancier
  9.1 De aansprakelijkheid van de leverancier in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.
  9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens de leverancier.
  9.3 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.
  De aansprakelijkheid van de leverancier is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief B.T.W. van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.
  9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen de leverancier, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van de leveranciers.
  9.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3.
  De leverancier is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
  9.6 De klant zal de leverancier vrijwaren en schadeloosstellen, als de leverancier wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en de leverancier, niet voor rekening of risico van de leverancier komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  De leverancier blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
  De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door de leverancier wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.
 11. Inbreuk op rechten van derden
  De klant staat er jegens de leverancier voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.De klant vergoedt de leverancier alle schade en nadeel die de leverancier lijdt indien en doordat het door de leverancier geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Engel Repro & Print BV (engelrepro.nl) tegen aanspraken van derden op dit punt.
  De leverancier heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.
 12. Overmacht
  Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
  Onder overmacht wordt aan de zijde van de leverancier in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van de leverancier indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van de leverancier.
 13. Toepasselijk recht en geschillen
  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Amersfoort die bij uitsluiting bevoegd is.